Theo Krins

Onvrede over proces rond noodmaatregelen kademuren Lage en Hoge Gouwe

De gemeente Gouda start in maart met de eerste werkzaamheden rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Om het gewicht op de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe te verlagen, maakt de gemeente Gouda van 28 parkeerplaatsen groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken. Gouda Onderneemt! en de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) zijn niet gelukkig met de wijze waarop dit proces is verlopen en hebben daarom een brief naar het college gestuurd.

Verzwakt

In februari en maart 2023 start de gemeente Gouda met de eerste werkzaamheden rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Om het gewicht op de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe te verlagen, maakt de gemeente Gouda van 28 parkeerplaatsen groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken. Doelstelling is om de druk op de kademuren te verlichten, omdat uit controles blijkt dat de muren verzwakt zijn. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de duur van ongeveer 2 jaar. In de loop van 2025 vervangt of herstelt de gemeente de kademuren. 

Gouda Onderneemt! en de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) zijn niet gelukkig met de wijze waarop dit proces is verlopen en hebben daarom een brief naar het college gestuurd.

Het college geeft als toelichting: “Wij hebben vanwege het belang van veiligheid alle kademuren van de binnenstad laten onderzoeken. Daaruit is gekomen dat deze zijn beschadigd. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op verdere schade. Wij willen dat onze inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een veilige en leefbare historische binnenstad. Juist de oude binnenstad is soms niet meer bestand tegen de huidige belastingen van nu.”

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kademuren en wil verdere schade zoveel mogelijk voorkomen. De kademuren zijn beschadigd. Het maken van een herstelplan kost de nodige tijd. Daarom is er voor gekozen om tijdelijk de druk op de kademuren te verlichten. Dat gebeurt door van 28 parkeerplekken groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken te maken. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op schade en bij niets doen komt de veiligheid in gevaar. 

Geen participatietraject

Het college heeft de bewoners geïnformeerd via een brief. Het gaat om tijdelijke maatregelen. De fundering van de weg en parkeerplaatsen worden nu niet aangepakt. Vanwege het belang van veiligheid en vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden is er in de ogen van het college nu weinig ruimte voor inwoners om mee te denken. Daarom is er nu geen zogenoemd participatietraject. Wel biedt het college de bewoners aan om op sommige plekken het groen om te ruilen voor fietsparkeerplaatsen en/of zitbankjes. Later wordt er dan alsnog een participatietraject opgestart rond de definitieve aanpassingen.

Onvrede bij Gouda Onderneemt en SBG

Gouda Onderneemt! en de SBG hebben de nodige bezwaren rond dit besluit. Vooral omdat we met allerlei stakeholders met een uitgebreid participatieproces bezig zijn om zo te komen tot een zorgvuldige besluitvorming door het college en de gemeenteraad. In dat proces - dat het afgelopen jaar is opgestart - is met geen woord gerept over de voorgenomen maatregelen, terwijl het college wel van de zorgelijke situatie van de kades op de hoogte was!

We hebben het college daarom de volgende brief gestuurd:

Op 16 februari jl. bracht u het persbericht naar buiten over de noodmaatregelen rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Het persbericht geeft o.a. aan dat uit controle van de kademuren is gebleken dat deze verzwakt zijn. Hierdoor wordt het noodzakelijk geacht om 28 parkeerplekken in de nabijheid van de kademuren te onttrekken aan de parkeerfunctie en direct in te vullen als groenvakken, fietsparkeer plekken en zitplekken. Er wordt gesproken over tijdelijke maatregelen, daar reparatiewerkzaamheden niet eerder dan in 2025 zijn voorzien.

Op het moment dat dit persbericht werd gepubliceerd zijn de Ontwerp-wijkmobiliteits­plannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem alsook de Nota grote en zware voertuigen in voorbereiding op besluitvorming in de gemeenteraad. Vele externe stakeholders, waaronder Gouda-Onderneemt en SBG, zijn in afwachting van de Nota van beant­woording op de door hen ingebrachte zienswijzen.

Met de noodmaatregelen aan de kademuren eigent u zich, onder het motto van nood­maatregelen voor de veiligheid, uitvoeringsmaatregelen toe die beschreven zijn in de genoemde ontwerp-wijkmobiliteitsplannen en -nota, die nog in het besluitvormings­proces zijn en waarover het participatieproces nog volop loopt. Wij maken hiertegen bezwaar.

Eén van de vragen die in het persbericht niet wordt beantwoord is of er compensatie van de gesloten parkeervakken gaat plaatsvinden. De raadsmemo die over dit onder­werp is gepubliceerd, verduidelijkt dat compensatie niet gaat plaatsvinden. 

Dit betekent dat deze 28 plekken opgevangen moeten worden op de bestaande parkeergelegenheden in of net buiten de binnenstad; in de wijken Korte Akkeren en Kort Haarlem. Wijken die, zo blijkt uit de ontwerp-wijkmobiliteitsplannen, al te maken hebben met het afwentelen van het tekort aan parkeercapaciteit en te kampen hebben met een hoge parkeerdruk.

In onze zienswijze op het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Binnenstad is de beschikbare parkeercapaciteit in en rondom de binnenstad een belangrijk onderwerp. In het kader van het VCP zijn analyses uitgevoerd die verduidelijken dat er op piekmomenten weinig (rest)capaciteit aanwezig is. Deze parkeercapaciteit komt verder onder druk te staan door het voornemen om de huidige parkeercapaciteit te benutten bij het ‘afbouwen’ van het aantal parkeervergunningen in de binnenstad. 

In de ontwerpplannen voor Korte Akkeren en Kort Haarlem onderkent u de hoge parkeerdruk en voert u deze (zelfs) aan als reden voor de invoering van gereguleerd parkeren. Een invoering die in de betreffen­de wijken tot veel onrust heeft geleid en reden vormde voor veel zienswijzen. De vraag is nu wat het onttrekken van parkeerplekken op de Lage en Hoge Gouwe voor het besluitvormingsproces over de wijkmobiliteitsplannen betekent. In elk geval doorkruist het treffen van deze maatregelen naar onze mening het participatie- en besluitvormings­proces over de wijkmobiliteitsplannen op onacceptabele wijze.

Dit geldt overigens ook voor het participatie- en besluitvormingsproces over de Nota grote en zware voertuigen. Uit de raadsmemo over de noodmaatregelen begrijpen wij immers dat op de Lage Gouwe òòk een gewichtsbeperking wordt ingesteld. Ook op dit punt lopen de maatregelen dus vooruit op besluitvorming die nog moet plaatsvinden.

Wij zijn ervan overtuigd dat een zorgvuldig participatieproces leidt tot betere plannen, snellere besluitvorming en mogelijk minder bezwaar- en beroepsprocedures achteraf. In de door u vastgestelde participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving is dit ook door u onderkend. Hoewel wij begrijpen dat bij noodmaatregelen niet altijd een uitgebreid participatieproces kan worden doorlopen, is de ‘nood’ van het treffen van deze maat­regelen al in juni vorig jaar onderkent.

Dit maakt het nu treffen van ‘nood’maatregelen ongeloofwaardig. In de participatie over de wijkmobiliteitsplannen en nota grote en zware voertuigen was er volop gelegenheid om over deze maatregelen te communiceren en dat is niet gebeurd. Andersom had het treffen van de ‘nood’maatregelen ook kunnen worden voorgesteld als onderdeel van de ontwerpplannen. Met de planning voor de wijkmobiliteitsplannen en nota grote en zware voertuigen had het treffen van de betreffende maatregelen daarmee hoogstens drie maanden uitgesteld. 

Kortom, wij betreuren het gebrek aan participatie bij het treffen van de maatregelen aan de Lage en Hoge Gouwe. Nog belangrijker vinden wij echter dat met het treffen van de maatregelen een voorschot wordt genomen op besluiten die naar onze mening nog ter discussie staan. Daarbij vragen wij uw bijzondere aandacht voor het onttrekken van parkeercapaciteit en het instellen van een gewichtsbeperking. Wij zouden graag zien dat bij het eventueel permanent onttrekken van parkeercapaciteit op de Lage en Hoge Gouwe ook compensatie plaatsvindt en dat bij het instellen van een gewichtsbeperking ook gerichte maatregelen worden getroffen om nabijgelegen bedrijven en organisaties te kunnen blijven bevoorraden (bijvoorbeeld met het verlenen van ontheffingen). 

Wij zien uw reactie op onze brief graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Wij zijn daarbij uiteraard bereid om de inhoud nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

Met vriendelijke groet,

Lisette Hogenelst, Voorzitter Gouda Onderneemt!
Theo Krins, Voorzitter SBG
Gerard van Nieuwpoort, Voorzitter Mobiliteitscommissie Gouda Onderneemt!


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Calamiteiten vandaag 13:22

Derde lekkage dit lopende theaterseizoen bij De Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg heeft zaterdagmorgen te maken gehad met een derde lekkage in dit lopende theaterseizoen. De lekkage in de keuken kwam boven water bij de voorverkoop van kaarten voor het nieuwe theaterseizoen. Die voorverkoop loopt voorspoedig.

Advertorial Festival vandaag 12:44

Festival Gouda Maakt Toekomst zondag op Goudasfalt

Voor het festival Gouda Maakt Toekomst moet je (een plekje in) de agenda vrij houden. Op zondag 4 juni van 12u00 tot 19u00 is GOUDasfalt DE plek waar je Toekomstmakers ontmoet en geïnspireerd raakt om er zelf één te worden!

Gemeente vandaag 12:06

Gouda wil grote gratis inpandige fietsenstalling met voorzieningen in binnenstad

De gemeente Gouda trekt een miljoen uit voor overdekte fietsenstalling met 750 rekken mét voorzieningen, zoals een toegankelijk openbaar toilet. De beoogde plek is het rijtje panden aan de Nieuwe Markt waarin eerst een reisbureau, een speelgoedwinkel en een kledingzaak zaten. Gouda wil de gratis bewaakte inpandige fietsenstalling Nieuwe Markt per 1 januari 2024 openstellen.

Voetbal vandaag 11:36

Romeo El Bouazatti nieuwe trainer SV Gouda

Ondanks een getekend contract bij SV Gouda besloot trainer Tim den Haan recentelijk toch het komend seizoen bij VV Alblasserdam aan de slag te gaan. Het zeer verraste bestuur van SV Gouda moest op zoek naar een andere trainer en vond hem deze week - al vrij snel - in de persoon van Romeo El Bouazatti.