Theo Krins

Gemeenteraad in Gouda worstelt met de koopzondag

De fracties van D66 en PvdA hebben een initiatiefvoorstel ingediend waarmee de winkeltijden worden verruimd en zondag openstelling het uitgangspunt wordt. Op woensdag 12 oktober zijn tijdens de beeldvorming door de commissieleden vragen gesteld aan de insprekers (waaronder de SBG, de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) n.a.v. hun bijdrage, aan de initiatiefnemers n.a.v. het voorstel en aan het college voor wat betreft de ingediende wensen en bedenkingen van het college.

theo krins sbg huis van de stad.jpg

Namens de SBG heb ik als voorzitter ingesproken en nader uitgelegd hoe wij de uitkomsten van de enquete, die in het voorjaar onder de ondernemers is gehouden, duiden. Concreet heeft de SBG aangegeven dat een meerderheid van de ondernemers de vrijheid wil om te kunnen kiezen of en zo ja, wanneer men open wil op zondag. Het gaat dus om keuzevrijheid. Uitzondering vormen: 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag. Een meerderheid van de enquete deelnemers wil dat op deze feestdagen alle winkels in de binnenstad gesloten blijven.

Het initiatiefvoorstel werd door heel wat fracties kritisch ontvangen. Martijn van der Wind (CDA) zette bij het begin van de beeldvorming direct de toon door voor te stellen om dit onderwerp van de agenda te laten halen omdat het voorstel een betere voorbereiding en meer participatie vereist. Een meerderheid in de commissie wilde niet zover gaan, zodat het onderwerp wel is behandeld op deze avond.

De toon bleef echter kritisch bij heel wat fracties: CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SBG, Leefbaar Gouda, Gouda Vitaal, ChristenUnie en GBG hebben de nodige bedenkingen geuit. Daarbij ging het om zowel principiële bezwaren als gebrek aan participatie en het moeite hebben met de gedachte van een 24-uurs economie.

Aan de andere kant waren D66, PvdA, VVD en Gouda Positief positief gestemd over dit voorstel en werd beklemtoond dat het om keuzevrijheid gaat en het aan ieder ondernemer is om wel of niet open te gaan op zondag en hoe vaak.

De oordeelsvorming is uitgesteld. Eerst komt er nog een mogelijkheid voor betrokkenen rond dit onderwerp om hun inbreng te hebben (participatie). De initiatiefnemers hopen via deze tussenstap een raadsmeerderheid achter het besluit te krijgen. Als het voorstel wordt aangenomen krijgen de ondernemers in Gouda de mogelijkheid om hun winkel iedere zondag open te stellen.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de SBG wacht ik de beraadslagingen van de de gemeenteraad met belangstelling af, beseffend dat de gewenste keuzevrijheid voor de ondernemers nog geen gelopen zaak is in Gouda.

Hieronder mijn bijdrage in de gemeenteraad:

“Vanavond spreekt u als raad over het initiatiefvoorstel “Aanpassing winkeltijdenverordening”, de wensen en bedenkingen van het college bij dit onderwerp en over de enquête hierover die de SBG heeft gehouden over de koopzondagen.

Tot op heden is de openstelling van winkels op zondag afhankelijk van de branche waarin ondernomen wordt. Zo mag een winkel die drogisterij-artikelen verkoopt iedere zondag open zijn, maar moet een kledingwinkel op verschillende zondagen gesloten blijven. 

Begin 2022 heeft de SBG een enquête uitgezet om zo objectief mogelijk de mening van de ondernemers over het onderwerp koopzondagen vast te stellen. 

111 ondernemers hebben aan deze enquête deelgenomen en met een deelnamepercentage van zo’n 25% vindt de SBG de uitslag representatief. Het bestuur steunt daarom de uitkomsten van deze enquête. 

Van de uitkomsten van deze enquête heeft u eerder al kennis kunnen nemen. Wij zijn van mening dat het voor u een bruikbaar instrument is om uw standpunt in te nemen m.b.t het voorliggende initiatiefvoorstel.

De SBG realiseert zich dat een minderheid van 31,5% van de ondernemers aangeeft elke zondag open te zullen gaan als dat mag. De toekomst zal uitwijzen of dit percentage gaat veranderen als de beperking voor de koopzondagen komt te vervallen. 

De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat een meerderheid van de ondernemers de vrijheid wil om te kunnen kiezen of en zo ja, wanneer men open wil. 

De vraag die door het college wordt gesteld is, of bij meer koopzondagen er minder deelnemers zullen zijn die hun winkel zullen openen. Op basis van de uitslag van de enquête kunnen wij dat niet beoordelen. 

De huidige regeling voor de winkels die op dit moment niet iedere zondag open mogen zijn, stimuleert in ieder geval de consumenten niet om te gaan winkelen. De consument moet eigenlijk vooraf steeds checken of die winkels wel of niet open zijn. 

Of dit zal veranderen als er geen beperking meer zal zijn, zal de tijd leren. Mogelijk zullen meer winkels opengaan maar de energiecrisis en gebrek aan personeel zal ook ondernemers kunnen dwingen juist een tegenovergestelde keuze te maken.

Wij hebben de ondernemers niet gevraagd vanaf welk tijdstip ze hun winkel op zondag willen open. We hebben als bestuur daarom hierover geen standpunt ingenomen. 

We hebben separaat de afgelopen week nog wel aan de ondernemers in de binnenstad gevraagd of ze ook op de dagen dat nu alle winkels gesloten zijn: 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag, hun winkel willen openen. 

68% van de deelnemers aan deze enquête geeft aan dat de winkels op deze feestdagen gesloten moeten blijven.

Wij geven u dat graag mee voor uw besluitvorming over de koopzondagen.

Met deze aanvullende informatie hebben we meer duiding willen geven aan de mening van de SBG. Graag zijn we bereid om vanavond desgewenst op vragen van raadsleden in te gaan.” 

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 

Theo Krins is werkzaam als Manager Client Serviceteam bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General. Met ingang van 1 augustus 2021 is Theo Krins de nieuwe voorzitter van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), dat in oktober 2021 is opgegaan in de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda).

Krins was tot maandag 5 juli 2021 fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en ruim 14 jaar raadslid van deze partij in Gouda. Op 5 juli nam hij tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces afscheid van de politiek. Krins werd daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Sport en recreatie vandaag 13:14

Wethouder Michiel Bunnik opent People Padel Gouda

Gouda heeft er met People Padel een sportieve trekpleister bij. Komende vrijdag 14 juni is de feestelijke opening van People Padel, de eerste indoor padellocatie in de stad. Rond 16u00 worden de deuren van deze nieuwe sportfaciliteit feestelijk geopend door wethouder Michiel Bunnik. Daarna kun je zelf ook aan de slag. Dus wees welkom...

Advertorial Sport vandaag 12:44

Schrijf snel je club in voor Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club! Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Verenigingen en stichtingen in de regio van de Hollandse IJssel kunnen zich tot en met 14 juni aanmelden via www.rabo-clubsupport.nl. Vanaf 2 tot en met 24 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun drie favoriete clubs in deze regio.

Opinie vandaag 12:18

Sportzomer 2024

Als ik naar buiten kijk heb ik toch mijn twijfels, maar het is echt zomer. Voor de weerkundigen is de metrologische zomer op 1 juni begonnen. De astronomische zomer begint pas op donderdag 20 juni. Hoe dan ook, van echt vakantieweer is nog geen sprake.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam vandaag 11:10

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad. 

Stadshart vandaag 10:44

Gemeente past regels aan: binnenstad nog gastvrijer en levendiger

Als een horecaondernemer een plantenbak tegen de gevel van zijn zaak wil zetten, moet hij een terrasvergunning aanvragen. Een winkelier die datzelfde wil, hoeft dat niet. Om aan die scheve situatie een einde te maken, trekt de gemeente Gouda de uitstallingsregels voor detailhandel en horeca gelijk.