Theo Krins

Gemeenteraad in Gouda worstelt met de koopzondag

De fracties van D66 en PvdA hebben een initiatiefvoorstel ingediend waarmee de winkeltijden worden verruimd en zondag openstelling het uitgangspunt wordt. Op woensdag 12 oktober zijn tijdens de beeldvorming door de commissieleden vragen gesteld aan de insprekers (waaronder de SBG, de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) n.a.v. hun bijdrage, aan de initiatiefnemers n.a.v. het voorstel en aan het college voor wat betreft de ingediende wensen en bedenkingen van het college.

theo krins sbg huis van de stad.jpg

Namens de SBG heb ik als voorzitter ingesproken en nader uitgelegd hoe wij de uitkomsten van de enquete, die in het voorjaar onder de ondernemers is gehouden, duiden. Concreet heeft de SBG aangegeven dat een meerderheid van de ondernemers de vrijheid wil om te kunnen kiezen of en zo ja, wanneer men open wil op zondag. Het gaat dus om keuzevrijheid. Uitzondering vormen: 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag. Een meerderheid van de enquete deelnemers wil dat op deze feestdagen alle winkels in de binnenstad gesloten blijven.

Het initiatiefvoorstel werd door heel wat fracties kritisch ontvangen. Martijn van der Wind (CDA) zette bij het begin van de beeldvorming direct de toon door voor te stellen om dit onderwerp van de agenda te laten halen omdat het voorstel een betere voorbereiding en meer participatie vereist. Een meerderheid in de commissie wilde niet zover gaan, zodat het onderwerp wel is behandeld op deze avond.

De toon bleef echter kritisch bij heel wat fracties: CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SBG, Leefbaar Gouda, Gouda Vitaal, ChristenUnie en GBG hebben de nodige bedenkingen geuit. Daarbij ging het om zowel principiële bezwaren als gebrek aan participatie en het moeite hebben met de gedachte van een 24-uurs economie.

Aan de andere kant waren D66, PvdA, VVD en Gouda Positief positief gestemd over dit voorstel en werd beklemtoond dat het om keuzevrijheid gaat en het aan ieder ondernemer is om wel of niet open te gaan op zondag en hoe vaak.

De oordeelsvorming is uitgesteld. Eerst komt er nog een mogelijkheid voor betrokkenen rond dit onderwerp om hun inbreng te hebben (participatie). De initiatiefnemers hopen via deze tussenstap een raadsmeerderheid achter het besluit te krijgen. Als het voorstel wordt aangenomen krijgen de ondernemers in Gouda de mogelijkheid om hun winkel iedere zondag open te stellen.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de SBG wacht ik de beraadslagingen van de de gemeenteraad met belangstelling af, beseffend dat de gewenste keuzevrijheid voor de ondernemers nog geen gelopen zaak is in Gouda.

Hieronder mijn bijdrage in de gemeenteraad:

“Vanavond spreekt u als raad over het initiatiefvoorstel “Aanpassing winkeltijdenverordening”, de wensen en bedenkingen van het college bij dit onderwerp en over de enquête hierover die de SBG heeft gehouden over de koopzondagen.

Tot op heden is de openstelling van winkels op zondag afhankelijk van de branche waarin ondernomen wordt. Zo mag een winkel die drogisterij-artikelen verkoopt iedere zondag open zijn, maar moet een kledingwinkel op verschillende zondagen gesloten blijven. 

Begin 2022 heeft de SBG een enquête uitgezet om zo objectief mogelijk de mening van de ondernemers over het onderwerp koopzondagen vast te stellen. 

111 ondernemers hebben aan deze enquête deelgenomen en met een deelnamepercentage van zo’n 25% vindt de SBG de uitslag representatief. Het bestuur steunt daarom de uitkomsten van deze enquête. 

Van de uitkomsten van deze enquête heeft u eerder al kennis kunnen nemen. Wij zijn van mening dat het voor u een bruikbaar instrument is om uw standpunt in te nemen m.b.t het voorliggende initiatiefvoorstel.

De SBG realiseert zich dat een minderheid van 31,5% van de ondernemers aangeeft elke zondag open te zullen gaan als dat mag. De toekomst zal uitwijzen of dit percentage gaat veranderen als de beperking voor de koopzondagen komt te vervallen. 

De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat een meerderheid van de ondernemers de vrijheid wil om te kunnen kiezen of en zo ja, wanneer men open wil. 

De vraag die door het college wordt gesteld is, of bij meer koopzondagen er minder deelnemers zullen zijn die hun winkel zullen openen. Op basis van de uitslag van de enquête kunnen wij dat niet beoordelen. 

De huidige regeling voor de winkels die op dit moment niet iedere zondag open mogen zijn, stimuleert in ieder geval de consumenten niet om te gaan winkelen. De consument moet eigenlijk vooraf steeds checken of die winkels wel of niet open zijn. 

Of dit zal veranderen als er geen beperking meer zal zijn, zal de tijd leren. Mogelijk zullen meer winkels opengaan maar de energiecrisis en gebrek aan personeel zal ook ondernemers kunnen dwingen juist een tegenovergestelde keuze te maken.

Wij hebben de ondernemers niet gevraagd vanaf welk tijdstip ze hun winkel op zondag willen open. We hebben als bestuur daarom hierover geen standpunt ingenomen. 

We hebben separaat de afgelopen week nog wel aan de ondernemers in de binnenstad gevraagd of ze ook op de dagen dat nu alle winkels gesloten zijn: 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag, hun winkel willen openen. 

68% van de deelnemers aan deze enquête geeft aan dat de winkels op deze feestdagen gesloten moeten blijven.

Wij geven u dat graag mee voor uw besluitvorming over de koopzondagen.

Met deze aanvullende informatie hebben we meer duiding willen geven aan de mening van de SBG. Graag zijn we bereid om vanavond desgewenst op vragen van raadsleden in te gaan.” 

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 

Theo Krins is werkzaam als Manager Client Serviceteam bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General. Met ingang van 1 augustus 2021 is Theo Krins de nieuwe voorzitter van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), dat in oktober 2021 is opgegaan in de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda).

Krins was tot maandag 5 juli 2021 fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en ruim 14 jaar raadslid van deze partij in Gouda. Op 5 juli nam hij tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces afscheid van de politiek. Krins werd daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Verkeer en vervoer vandaag 12:05

Verkeershinder bij aanleg schoolzone Plaswijckweg

In de omgeving van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg zijn verschillende basisscholen. Deze drukke straten zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom verandert de gemeente Gouda de inrichting van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de scholen. Dat brengt de nodige verkeershinder met zich mee.

Kunst en Cultuur vandaag 11:00

Gelukkig hebben we de plaatjes nog

Gelukkig hebben we de plaatjes nog, zo schrijft Maaike Hoonhout op social media. Het is bijna 9 jaar geleden dat we op feestelijke wijze de #Welkomstmuur verwelkomden in ons Goudse stadsgezicht. 'Negen jaar alweer?' hoor ik jullie denken. Ja, echt waar.

Mijn plek in Gouda vandaag 10:00

Mijn Plek in Gouda

'Mijn plek in Gouda' is een rubriek van ZoGouds naar het idee en in samen- en wisselwerking met de Goudse fotograaf/projectmaker Hermen Buurman. Fotograaf en filmer Buurman is al even bezig met de reeks beelden van inwoners die gefotografeerd zijn op 'Mijn plek in Gouda'. ZoGouds brengt vandaag in tekst en beeld Mijn plek in Gouda van Julie Middelkoop.

Advertorial Gezondheid en welzijn vandaag 09:00

Wonen met zorg en gedeelde interesses

Domus Magnus doet er alles aan om haar bewoners in het Sint Jozefpaviljoen de gemoedelijkheid van thuis te laten voelen. "Zorg en Welzijn stemmen we af op de behoeften van bewoners. We verdiepen ons in hun interesses en behoeftes en betrekken ze in de welzijnsactiviteiten die we organiseren", aldus Esther Visser van Domus Magnus.

Advertorial Theater gisteren 20:00

Te zien in schouwburg: Second Life, reality-check op dubbellevens

De voorstelling Second Life van choreograaf Jasper van Luijk staat op donderdag 13 april in De Goudse Schouwburg. Second Life is een indringend liefdesduet, geïnspireerd op de beroemde choreografie Live (1979) van Hans van Manen.